သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာ၊ ရာမညမင္းၿငိမ္းခ်မ္း ႏွင့္ ေတဇလင္း(နည္းပညာတကၠသိုလ္) တုိ႔၏ကဗ်ာမ်ား

 အဆိပ္ထုတ္ထားတ့ဲေျမြ
newmexicomercury.com
ေျမြေတာ့ေျမြ
ထိရင္ပါးျပင္ေထာင္တတ္
ရန္လုိတ့ဲဟန္အမူအယာနဲ႔
အဆိပ္ထုတ္ထားတ့ဲေျမြ။

ေရေပၚလ်ွပ္ေျပး
ေလေပၚကြ်မ္းပစ္
မာန္စြယ္တဖီးဖီးနဲ႔
အစြယ္ကုိထုတ္ျပ
အဆိပ္ထုတ္ထားတ့ဲေျမြ။

ေျမြဆုိးေတြလုိ
ဟန္ေဆာင္သရုပ္ျပ
အလုံးအထည္ႀကီးမား
အားနည္းတ့ဲသတၱဝါမ်ားကုိ
ေျခာက္လွန္႔အႏုိင္ယူ
အဆိပ္ထုတ္ထားတ့ဲေျမြ။

ေျမြေတာ့ေျမြ
ဟန္သာရွိျပီးမာန္မရွိ
အသီးႀကီးအဆံေခ်ာင္
ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတ့ဲေျမြ
မာန္စြယ္က်ဳိး
အဆိပ္ထုတ္တားတ့ဲေျမြ။

ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း

....
တိမ္ေတြ
DecorArtive
 တိမ္ေတြဟာ 
အစိုးမရတဲ့ဖြဲ႔တည္လြင့္ပါးေပ်ာက္ရွျခင္းမွာ
ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ရွင္သန္ျခင္းနဲ႔ေသဆုံးျခင္းပဲ

တိမ္ေတြဟာ ………
မေတာ္ေလာဘမဲ့ကင္းျခင္းမွာ
ရွင္သန္ျခင္းအဓိပၸာယ္ကိုျဖစ္တည္
လြင့္ပါး

တိမ္ေတြဟာ ………
ေႏွာင္ဖြဲ႔မဲ့ကင္းေပ်ာက္ရွျခင္း
မွာ
ေသဆုံးၿခင္းအဓိပၸာယ္ကိုေပါ့ေပါ
့ပါးပါး

တိမ္ေတြဟာ ………
တရားတပုဒ္လိုအေျပာင္းအလြဲဆန္
ျခင္းထဲ
ရိုးရိုးသားသား ။။

ေတဇလင္း [ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ]
....

Comments