မ န အ - အမှိုက်

အမှိုက်
မ န မ
(သစ်ခက်သံလွင်) ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၂၂

ကလေး က
လေအဟုန် မှာ
မီးမုန်တိုင်း မှာ
မမှိတ်မသုန် ။

ရိပ်မြုံသစ် ဆီ
မမှိတ်မသုန်  
ရွက်စုံ တက်ကုန် ။

အဲသည်လမ်းမှာ
လျှပ်ပန်းလျှပ်နွယ်တွေလိုလို
အဆန်းတကြယ် ယုံတမ်းလိုလို
တစ်ကိုယ်ရေ ပုံဖမ်း ဗန်းတင်မှုတွေနဲ့
ဝမ်းစာမဲ့နေတဲ့  ငါလေ
ငါ နဲ့ ငါတွေ။     ။

၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂

Comments