သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ- ရိုးတံ(ပုလဲနယ္) ၏ မေရာက္ဘူးေသးတဲ့ မနက္ျဖန္

 
www.joan-miro.ne
မေရာက္ဘူးေသးတဲ့ မနက္ျဖန္
 ရိုးတံ(ပုလဲနယ္)
သစ္ခက္သံလြင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈

ေဟာဒီလို
ခင္ဗ်ားတို႔ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္
ရွင္သန္မႈကို ရပ္နားခြင့္ရရင္ ။

ေဟာဒီလို
ခင္ဗ်ားတို႔ ခ႐ိုနီဆန္ဆန္
ဆက္ဆံမႈကို ရပ္နားခြင့္ရရင္ ။

ေဟာဒီလို
ခင္ဗ်ားတို႔ အတၱဆန္ဆန္
လက္ခံမႈကို ရပ္နားခြင့္ရရင္ ။

ေဟာဒီလို
ျပည္သူ႔နံရံ ရြဲ႕ေစာင္းေစာင္း
တြဲေလာင္းက်ေနတဲ့ဘဝမ်ား
ခင္ဗ်ားတို႔
ခဏေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ လဲလွယ္ေနၾကည့္ေပးပါ
အေျပာင္းအလဲရဲ႕မနက္ျဖန္ကို
အခ်ိန္မတန္ခင္ လက္ခံလာေပလိမ့္မယ္ ။

႐ိုးတံ (ပုလဲနယ္)

Comments