သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ- ဆိုင္းဗ်ဴ - က်ည္ဆံ ၉ ေတာင့္

www.etsy.com
က်ည္ဆံ ၉ ေတာင့္
ဆိုင္းဗ်ဴ 
(သစ္ခက္သံလြင္) ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၈
 
ဘာသာတရားကိုေတာင္ အႏိုင္ယူတဲ့က်ည္ဆံလား 
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္မ်ားစုေဝးျပီး ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳတဲ့ေနရာ 
ဘာေၾကာင့္ ေသနတ္က်ည္ဆံေရာက္ေနရတာလဲ။
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ဆိုတဲ့စာအုပ္အစိမ္းေရာင္ထဲက 
စာသားဟာ  
ဘာလို႔ဘုရားေက်ာင္းထဲ က်ည္ဆံအျဖစ္ က်န္ေနခဲ့တာလဲ ။ 
ေသြးေတြ 
ထိုင္ခံုေပၚေပက်ံလို႔ ။ 
က်ည္ဆံကိုးေတာင့္ဟာ 
ရက္စက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သက္ေသအျဖစ္ ငါတို႔ရင္ထဲ 
က်န္ေနခဲ့ခ်င္တာလား ။ 
က်ည္ဆံကိုးေတာင့္ဟာ 
ငါ႔ရင္ထဲကႏွလံုးကို နာက်င္ေစတယ္။ 

တမ်ဳိးသားလံုးကို 
နာက်င္ေစတယ္။

ငါတို႔က ကိုလိုနီခံရတဲ့သူလား 
နာရီမ်ားစြာ 
ငါတို႔စိတ္ေတြ မင္တံေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္ 
ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရျပီ ။      ။       
က်ည္ကိုးေတာင့္ပစ္ျပီးရင္ 
က်ည္ အေတာင့္ တစ္ရာ 
ပစ္ခံရေတာ့မွာလား ။ 

ဆိုင္းဗ်ဴ 


Comments