သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာ၊ တင္လတ္ကို ၏ " ခ်စ္သမွ် ~ ၆ "

Google မွ ယူသည္
 ခ်စ္သမွ် ~ ၆
တင္လတ္ကို

၇ ဇူလိုင္
ခ်စ္သမွ်မွာ
ေသြးေျမက်ရ။

ခ်စ္သမွ်မွာ
ေက်ာင္းတံခါးပိတ္ရ။

ခ်စ္သမွ်မွာ
ဝါတြင္းႀကီး။

ခ်စ္သမွ်မွာ
ေအာက္ေမ့ဖြယ္။

ခ်စ္သမွ်မွာ
တမိနစ္ၿငိမ္ရ။

ခ်စ္သမွ်မွာ
အလံတဝက္။

ခ်စ္သမွ်မွာ
ဥဒါန္း ဘယ္ခါမေၾက။

ခ်စ္သမွ်မွာ
လက္သီးလည္း ဘယ္ခါမွ
မေျပ။ ။


Comments