သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ- ခင္လြန္း ၏ " ဘုရားေလာင္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ ႏြားေက်ာင္းသားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္"

ဘုရားေလာင္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္
ႏြားေက်ာင္းသားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္


ေမးခြန္းမ်ား
ငါတို႔ဘယ္လိုေနရမွာလဲ

ခ်စ္ရမယ့္အခါခ်စ္ေပါ့
မုန္းရမယ့္အခါမုန္းေပါ့
စြဲရမယ့္အခါ စြဲေပါ့
ျပတ္ရမယ့္အခါ ျပတ္ေပါ့

ဒါ တရားပဲ
ဒါတရားတယ္
ႏွလုံးသားခ်ည္းသက္သက္
ဦးေႏွာက္ခ်ည္းသက္သက္
မရဘူးေပါ့
ဘဝဟာ မွတ္ေက်ာက္ပဲ
ဘဝေနာက္ခံသမိုင္းဟာ
အဆုံးအျဖတ္ပဲ
မခ်စ္ရဲ မမုန္းရဲ
မစြဲရဲ မျပတ္ရဲ
မင္းျဖစ္ေနရင္
မင္းဟာ ပုံေသကိန္းထားခံထားရတဲ့
စက္ရုပ္မဟုတ္ရင္
သူမ်ားႀကိဳးဆြဲခံရုပ္ေသးပဲ

ခ်စ္ရဲမုန္းရဲ
ျပတ္သားရဲ
ေလာကထဲမွာ မင္းေနႏိုင္မွ
မင္းရဲ႕ဘဝ ကိုယ္ပိုင္ရမွာ။

မင္း စက္ရုပ္လား
မင္း ရုပ္ေသးလား
မင္း သူမ်ားဖုတ္သြင္းခံထားရတာလား
ကိုယ္တိုင္ေမးဖုိ႔ေမးခြန္းမ်ား
ကိုယ္တိုင္ေျဖဖို႔အေျဖမ်ား…။ ။ 

ခင္လြန္း
ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၇

Comments