သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ၊ ခင္လြန္း ၏ "ၾကည့္ေမာ က်ီးေမာ"

ၾကည့္ေမာ က်ီးေမာ
POS
မနက္ဖန္
ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔တဲ့
ငါ့ႏွလုံးသား ဆားပက္ထားသလို
ကဗ်ာႀကီးရယ္
ကမၻာႀကီးရယ္
ငါ့ကို ဘာေၾကာင့္မ်ား
တကၽြန္းပုိ႔ထားပါလိမ့္
ေဘာင္ဘင္ေတြသာခတ္ပါရဲ႕
ကမ္းက ေရာက္
မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး
ငါ့အလြမ္းမိုင္နဲ႔ဆို
ငါ့ကမ္းငါကပ္ဖုိ႔ရာ
ဘယ္လိုနတ္ဆိုး ဝွက္ထားထား
စိတ္ဟာ ေလွထုိးသားေလးျဖစ္ေပါ့။ ။ 

ခင္လြန္း
ႏ်ဴးဇီလန္-ဟယ္မီတန္
၂၀.၃.၁၆
၂၀း ၅၆ နာရီ
-မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္  ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔အထိမ္းအမွတ္-

Comments