သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ၊ ကိုျခဴးေလး(MP) ၏ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၀၂ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ကဗ်ာ"

ထို႔ေၾကာင့္... ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟု ေခၚသည္

GOOGLE.COM
လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ 
ေငးေငးငူငူနဲ႔ တခုခုကို စဥ္းစားေနတယ္ ။
ေနာက္ၿပီး
ျပဒါး႐ွင္လုံးတစ္လုံးေလာက္ရရင္ေကာင္းမယ္လို႔ 
စိတ္ကူးယဥ္ေနတယ္ ။
သူ႔စိတ္ကူးမွာ 
သူ႔အတြက္ တစ္ျပားသားမွ မပါ ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီးကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ 
လုပ္ေပးခ်င္လို႔တဲ့...
သူကား အျခားမဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔ 
ေအာင္ဆန္းပင္တည္း ။
ဒီလိုေျပာေတာ့ 
စိတ္ကူးသမားလို႔ အထင္ရိွေပရာေပါ့
သို႔ေသာ္
တိုင္းျပည္အက်ိဳး လြတ္လပ္ေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား 
ထို႔ေၾကာင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟု ေခၚသည္ ။

ကိုျခဴးေလး(MP)
၁၃ ၂ ၂၀၁၇

Comments