သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္ ၏ "ဇန္နဝါရီ ၂၀"

"ဇန္နဝါရီ ၂၀"
 
သူတို႔ ဒီေန႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္
မႏၲေလးက စၿပီး  လက္ပံတန္းမွာ ဆုံးခဲ့တယ္...။

ၿပီးဆုံးၿပီးလား
မၿပီးဆုံးေသးဘူးလား...။

ေအာင္ျမင္မႈလား
ရႈံးနိမ့္မႈလား...။

အနာတရေတြနဲ႔ ေျခလွမ္း
လမ္းမထက္က ေသြးစက္မ်ား...။

ရဲတဲ့ေသြး
နီတဲ့ေသြး...။

ရဲေနဦးမယ္
နီေနဦးမယ္...။

သူတို႔
မႏၲေလးကေန ရန္ကုန္ကို
ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္ေလ...။ ။


ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္
၁၉.၁.၁၇

မွတ္ခ်က္- ကြန္ျပဴတာ ခိ်ဳ႕ယြင္းသြားတဲ့အတြက္ ကဗ်ာေဖာ္ျပမႈေနာက္က်သြားျခင္းအေပၚ ကဗ်ာဆရာေမာင္ရဲေႏြႏွင့္ ကဗ်ာခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။
သစ္ခက္သံလြင္

Comments