သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္ ၂၊ ေနစိမ့္ "မိစာၦ"မိစာၦ
arttattler.com
အုန္းလက္ေတြက
အေမွာင္ကုိဟတ္ဖုိ႔ျပင္ေနတဲ႔ေၾကာင္လုိ
လေရာင္မွာတလက္လက္။
လ က
ဝမ္းတြင္းသားကုိလွစ္ဟ
ျပည့္တန္ဆာမလိုျဖားယာင္း။
ညအေၾကာင္း
စာလုံးေပါင္းမွားသူ
သံသရာမဆုံးအေမွာင္က
ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္လုိ ့။ ။

ေနစိမ့္
၂၀၁၆ ၁၁ ၂၅

Comments