သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ေအာင္ခိုင္ျမတ္ " ေအာင္ခိုင္ျမတ္နဲ႔ ေဝးခဲ့ၿပီးေနာက္"ေအာင္ခိုင္ျမတ္နဲ႔ ေဝးခဲ့ၿပီးေနာက္
 
Pinterest
ရွင္ေနတာထက္ ေသေနတာမ်ားလား
စကားေျပာေနတာထက္ ဆြံ႔အ ေနတာမ်ားလား
အိပ္ေပ်ာ္ေနတာထက္ အိပ္မက္ မက္ေနတာမ်ားလား
ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာထက္
ရင္ေမာေနတာမ်ားလား
အခ်စ္ခံရတာထက္ အပစ္ခံေနရတာမ်ားလား
ကိုယ္တေယာက္တည္းေတာင္
ကိုယ္တေယာက္တည္းလည္းမရွိေတာ့သလို
ေက်ာခိုင္းသြားသူကို
ျပန္ေက်ာေပးခဲ့ၿပီးေနာက္
ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းေတြပဲ
ကိုယ္ထင္လာျပခဲ့ၿပီးေနာက္
တစစီ တဖဲ့စီ
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္
ေန႔စဥ္ရက္စက္ခံရၿပီးေနာက္
ေနာက္ထပ္ေအာင္ခိုင္ျမတ္ေတြ
အထပ္ထပ္ ေရာက္မလာပါန႔ဲေတာ့
ငါ့ဆီကို။


ေအာင္ခိုင္ျမတ္

Comments