သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္ ၁၊ ရန္နည္ - "အဆြယ္အပြားမ်ား"အဆြယ္အပြားမ်ား
hdimagelib.com
 ေသတြင္းမနက္ေပမယ့္
ဆင္းရဲတြင္းက နက္ခ်င္တုိင္းနက္ေနေတာ႔
လူေတြက ပ်ာယာကုိ ခတ္လုိ႔
ေခတ္ႀကီးကလည္း ပ်ာယာကုိ ခတ္လုိ႔။
မေရမရာႏိုင္လွတဲ႔
စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကလည္း
မျဖစ္ညစ္က်ယ္ ဆုိေပမယ့္
ပ်ာယာခတ္တဲ့အထဲမွာ
တုိးလုိ႔တြဲေလာင္း ပါလာတယ္ ။

ရန္ နည္

Comments