သစ္ခက္သံလြင္ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ နားရြက္နားရြက္

Culture Type
တေယာက္ေယာက္ေတာ့ လာလိမ့္
တျခားကမၻာကေန။
ညဘက္ရြာတဲ့မိုးရဲ႕တရႊပ္ရႊပ္ျမည္သံ။
အဲဒီကို အခုအခ်ိန္မွာ တေယာက္ေယာက္ေတာ့ သြားလိမ့္။
ဒီႏွစ္ေယာက္တို႔ ေသခ်ာေပါက္ေတြ႔ၾက။

မူရင္းကဗ်ာ Ko Un (ၾသဂုတ္ ၁၊ ၁၉၃၃ - --)
အဂၤလိပ္မူ Suji Kwock Kim and Sunja Kim Kwock 

Ko Un (ၾသဂုတ္ ၁၊ ၁၉၃၃ - --)
ျမန္မာျပန္ TS 


Comments