သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ "ဝဲနဲ႔ယာက ရႈခင္းေတြ"ဝဲနဲ႔ယာက ရႈခင္းေတြ
WikiArt.org
ငါတို႔ရထားထဲမွာ ဆက္မထိုင္ျဖစ္ေတာ့
ခရီးအဆံုးသပ္မတူတဲ့ ခရီးသည္ေတြလို
မင္းက ငါ့ကို မင္းဘူတာဆီ
ဆြဲခ်သလို၊ ငါကလည္း မင္းကို ငါ့ဆီ ဆြဲခ်သနဲ႔
ဒီမွာ ငါတို႔တေယာက္ခ်င္းစီ မတ္တပ္ရပ္ေနမိ တျခားဘူတာရဲ႕မီးေရာင္ထဲ
ၿပီးေတာ့ မွားခဲ့ၿပီ
--------
မူရင္းကဗ်ာ (Landscape to the Left and to the Right )
မူရင္းကဗ်ာဆရာ (Daniela Danz)
အဂၤလိပ္မူ Monika Cassel

 ျမန္မာျပန္ TS

Comments