သစ္ခက္သံလြင္၊ စာေပေရးရာ- Myanmar Quarterly -မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒ ေလ့လာေရးဂ်ာနယ္

Myanmar Quarterly 
 အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒ ေလ့လာေရးဂ်ာနယ္ မာတိကာ

၁။ အယ္ဒီတာ့စကား
၂။ လာရီဒိုင္းမြန္း၏ အမွာစကား
၃။ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း စပ္ၾကားအုပ္စိုးမႈစနစ္ေအာက္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး (မင္းဇင္)
၄။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ အေရးပါသည့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား (ကမ္မီလာ ဘူဇီ)
၅။ အားေကာင္းရွင္သန္သည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (မင္းခင္ေမာင္ရင္)
၆။ စပ္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ လူမႈ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသအတြင္း ႏိႈင္းယွဥ္ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္ (ဂၽြန္ ဗ်ဴခန္နန္)
၇။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘက္မွအျမင္- အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSO) ႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္း နိသွ်ည္း (ေအာင္သူၿငိမ္း)
၈။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား လူမႈ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အက္ရွ္ေလ ေဆာက္သ္)
၉။ လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဘာင္ခတ္ျခင္း (ကိုတာ)
၁၀။ မဘသ၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအလြန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အက်ဳိးဆက္မ်ား (ေဒါက္တာ စိုင္းလတ္)
၁၁။ အင္တာဗ်ဴးမ်ား (အယ္ဒီတာအဖြဲ႔)
- ဦးဘိုၾကည္
- မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
- မေဝေဝႏု
- ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း
- ဦးဝင္းမ်ဳိးသူ

Comments