သစ္ခက္သံလြင္၊ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ- ျမန္မာျပန္ TS ၏ "စစ္ေၾကာေရး"စစ္ေၾကာေရး
nizinlopez.wordpress.com


သူတို႔စစ္ေမးၾက သ႔ူကို နာရီအေတာ္ၾကာ။ သူဘယ္သူလဲ အတိအက် ေျပာစမ္း။ သူျပန္
ေျပာေတာ့၊ ထပ္ၿပီး သူတို႔ေမးၾက။ သူဘယ္သူဘယ္၀ါကို သူတို႔လက္ခံသြားၾက၊ ဘယ္သူမွ် မပါ
ဘူးလို႔ခံျငင္းေနေတာ့၊ သူတို႔က လက္သည္းေတြ ခြာပစ္။ ၿပီးေတာ့
သူတို႔ သူ႔ကို ေခၚသြားၾက ျမင္းခြာေကြ႔နားက အမႈိက္ပံုဆီကို၊ ေနာက္ ေျပာျပ
သူဘာလဲဆိုတာ။ သူတို႔ သူ႔ကို ပစ္ထည့္လိုက္ ကိုးခ်က္။
ခပ္ညိဳ႕ညိဳ႕ ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းမီးခိုးက မီးစြဲတာယာပံုက ထိုးတက္လာေနၾက။
သူနံတဲ့ အပုပ္နံ႔က သူ႔ဆီကအနံ႔။ မွန္ကြဲနဲ႔ ထံုးထားတဲ့ဂ်ဴးရက္ဇ္တံဆိတ္ကြန္ဒံု။
မ်က္ႏွာအဆက္ရိုးေတြ ႏိုင္လြန္ေျခအိတ္ထဲမွာ။ ငါသူ႔ကို ျမင္ေနက် ဂလက္စတုန္းဘားဆိုင္မွာ၊
ဧည့္စိမ္းေတြေသာက္ဖို႔ ဘီယာပိုင့္၀င္ခြက္ေတြ ယူေပးေနတာ၊ သူ႔လက္ေခ်ာင္းခပ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေတြမွာ ဘီယာၿမႇဳံ႕ေတြ စြန္းကြက္ေနတာ။

မူရင္းကဗ်ာ Campaign
မူရင္းကဗ်ာေရးသူ- Ciarán Carson (1948 - --)

Ciarán Carson


ျမန္မာျပန္ TS

Comments