သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ ျပတင္းျပတင္း
www.pinterest.com
 အရုဏ္တက္လို႔ ျပဴတင္းကေနလွမ္းၾကည့္မိ ျမင္လိုက္ရ ပန္းသီးပင္ပ်ဳိ
ေတာက္ေတာက္ပပ ရႊန္းရႊန္းလက္လက္။
ေနာက္တခါအရုဏ္က်င္းေတာ့ ပန္းသီးပင္က တနင့္တပိုး
အသီးေတြနဲ႔ မတ္မတ္ရပ္ရပ္။
ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာသြားၿပီလား မမွတ္မိေတာ့
ငါအိပ္တုန္း ျဖစ္ပ်က္ေနတာကို။

မူရင္းကဗ်ာ - Window
မူရင္းကဗ်ာဆရာ -Czeslaw Milosz (Jun 30, 1911 – Aug 14, 2004)
Czeslaw Milosz
ျမန္မာျပန္ TS

Comments