သစ္ခက္သံလြင္၊ စာေပေရးရာ - '' နရီမင္း၏ ဂမၻီရအျပား ႏွင့္ Facebook ကဗ်ာမ်ား '''' ဂမၻီရအျပား ႏွင့္ Facebook ကဗ်ာမ်ား '' 
နရီမင္း
  

ကဗ်ာမွာ အေျခခံ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္က ႐ုိးသားမႈ (Sincerity) နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္မႈ (Originality) လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာေတြထဲမွာ အဲ့ဒီအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္စလုံးကို ေတြ႔ရပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ စာဖတ္သူေတြ တဦးခ်င္းအလိုက္ ႀကိဳက္တာလည္း ရွိမယ္။ မႀကိဳက္တာလည္း ရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တရားကို ခ်စ္စိတ္ဆိုတဲ့ ဘုံတခုအေပၚမွာ ညီညြတ္ေကာင္း ညီညြတ္ႏိုင္ပါတယ္။
...........................
'' ဂမၻီရအျပား ႏွင့္ Facebook ကဗ်ာမ်ား '' 
 
WE Distribution
Online Poetry Book Fair
September 16 to 19,2016.

တြင္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ။ 

Mobile : 09 2500 91913
မွာယူသူထံ အေရာက္ပို႔သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္ပါေၾကာင္း။

https://www.facebook.com/events/9055911962117


 
 

Comments