သစ္ခက္သံလြင္ စာေပေရးရာ- နရီမင္း ၏ ဂမၻီရအျပားႏွင့္ Facebook ကဗ်ာမ်ားျဖန္႔ခ်ိၿပီ
နရီမင္း ၏ ဂမၻီရအျပားႏွင့္ Facebook ကဗ်ာမ်ား
 

 တန္ဖိုး ၁၅၀၀ က်ပ္
စတင္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ။
================
ျဖန္႔ခ်ိေရး


၁။ မ်ိဳးဆက္သစ္၊ မတင္မာဦး ၀၉ ၄၂၀၀ ၈၃၆၈၈
ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ ဟသၤာတ ေမာ္လၿမိဳင္ ေက်ာက္ဆည္

Comments