သစ္ခက္သံလြင္ စာေပေရးရာ၊ ေရရိုင္းေျမရိုင္းအလြန္ စာေပႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝေတာ့မည္
ရိုင္းေျမရိုင္းအလြန္
စာေပႏွင့္ႏိုင္ငံေရးရာမဂၢဇင္း
စာေပႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာမဂၢဇင္း

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ စာေရးဆရာသမဂၢမွ ဦးစီးထုတ္ေဝမည့္
ေရရိုင္းေျမရိုင္းအလြန္ စာေပႏွင့္ႏိုင္ငံေရးရာမဂၢဇင္း ကုိ


၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍
၃ လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝသြားပါမည္။


တႏိုင္ငံလုံးသုိ႔ျဖန္႔ခ်ိမည့္မဂၢဇင္းျဖစ္ပါသည္။
နာမည္ႀကီး ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္အတူ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။


ကဗ်ာဆရာ ျမတ္လိႈင္းႏွင့္ စည္သူၿငိမ္းတို႔မွ တည္းျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စာမူမ်ားကုိ yay.yine.myay.yine.a.lon.2016@gmail.com ႏွင့္
myathlainepoem.2016@gmail.com သုိ႔၎
ပန္းဝတီစားေသာက္ဆိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕။
မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာသမဂၢရံုးခန္း
သုိ႔ ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။

Comments