သစ္ခက္သံလြင္၊၂၀၀၇- ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အထိမ္းအမွတ္ကဗ်ာ၊ ကိုညီေက်ာ္၏ "ေခါင္းကိုနင္း ...ေခါင္းကိုနင္း"

ေခါင္းကိုနင္း ..... ေခါင္းကိုနင္း
POS
 ေခါင္းကိုနင္း .....  ေခါင္းကိုနင္း
ခြာခါလိုက္ျပႆ       နာမရိွဘူး
ေခါင္းကိုနင္း ..... ေခါင္းကိုနင္း
အက်ႌေတြဝတ္ေပးလိုက္
ေခါင္းကိုနင္း ..... ေခါင္းကိုနင္း
ဒါ အတုေတြကြာ
ေခါင္းကိုနင္း .....  ေခါင္းကိုနင္း
ေဟေကာင္ မသနား ရိုက္  ရိုက္
ေခါင္းကိုနင္း ..... ေခါင္းကိုနင္း
ဒင္နဲ႔ထု  ေခါင္းကိုနင္း ....
ေခါင္းကိုနင္း
ငရဲမသြားဘူး ေခါင္းကိုနင္း ..ေခါင္းကိုနင္း
ရလား ရလား  ပါးစပ္ကိုကန္  အားနဲ႔ကန္ ထပ္ကန္
ေခါင္းကိုနင္း .....  ေခါင္းကိုနင္း
ေသြးထြက္တာလား ရတယ္ ျဖစ္တယ္
ေခါင္းကိုနင္း ..... ေခါင္းကိုနင္း
ေဆာ္စမ္း ငါတ႔ိုရိွတယ္ ေခါင္းကိုနင္း ..., ေခါင္းကိုနင္း
ရင္ဝကိုဆက္ကန္ ေခါင္းကိုနင္း ..... ေခါင္းကိုနင္း
ဟုတ္လား  ဟုတ္လား ေအး ေအး
ေခါင္းကိုနင္း .....  ေခါင္းကိုနင္း
ေျပာပလား ဝန္ခံပလား
ေခါင္းကိုနင္း  ......ေခါင္းကိုနင္း
ခဏရပ္ၾက  ေျပာ...ေျပာ ....
" မင္းတိုနင္းေနတဲ႔ ေခါင္းက သာသနာပဲ "
နင္း  နင္း  နင္း
"  ဒီကတုံးေၾကာင္သြားၿပီ "
နင္း နင္း နင္း ေခါင္းကိုနင္း
ေခါင္းကိုနင္း ... ေခါင္းကိုနင္း ။ ။

ကိုညီေက်ာ္

(၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ္ ဆရာေတာ္မ်ားသို႔ )

Comments