သစ္ခက္သံလြင္ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္၏ ေၾကာင္ကေလးေၾကာင္ကေလး
ပန္းခ်ီကိုေမာက္ႀကီး
ေၾကာင္ကေလး  ေၾကာင္ကေလး
ပူစီ ပူစီ  ေၾကာင္ကေလး
ေၾကာင္ကေလးပူစီဟာ
ေနရာစံုေလွ်ာက္ခါ
ႂကြက္ကေလးေတြ ေတြ႔ျပန္ေတာ့
ေျခသံေလွ်ာ ့ကာေဖာ့။   ။
                                       
ရိုးခက္
12 . 6 . 2015

Comments