သစ္ခက္သံလြင္၊ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ စကၠဴေခါက္နည္းစကၠဴေခါက္နည္း
www.123rf.com
သရီးဒီ ပရင္တာ
အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းရ
သံပုရိုပင္ကို ထုဆစ္လို႔
ပ်ားေတြအျပည့္
ပန္းဖူးဖူးေပၚမွာ။

အပူတက္ေနတဲ့စက္
ကတ္ထူျပားသစ္သီးၿခံကိုျဖည့္ရ
ပလတ္စတစ္ေညႇာ္နံ႔နဲ႕။

ဒြါရဒသမေျမာက္ႏိုက္တင္ေဂးငွက္ ႂကြခ်ီေတာ္မူလာၿပီ
တမန္ေတာ္တပါးလို
မီးခိုးမိုးတိမ္ထဲမွာ၊
နဂိုလက္လိုထင္ရ
“ပရင့္ထ္” ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္မိ
ျခစ္ပစ္ဖို႔ေရစက္ဆံုတုန္းက
တေခ်ာင္းတည္းမီးျခစ္ဆံ
ၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ဆက္လက္ျပ
နတ္ဘံုနန္းဆီ
စကၠဴနဲ႔လုပ္ထားတာ။

မူရင္းကဗ်ာ Techno-Origami / Haji Khavari (1991- --)
Haji Khavari
အဂၤလိပ္မူ Roger Sedarat
ျမန္မာျပန္ TS

Comments