သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ ခ်စ္ရသူ


ခ်စ္ရသူ
www.pinterest.com

မီးအိမ္ပိုးစုန္းၾကဴးစိမ္းစိမ္းသာ ဖမ္းႏိုင္ခဲ့ရင္
မင့္ဆီစာေရးဖို႕ ျမင္ေလာက္မယ္ထင့္။

မူရင္းကဗ်ာ  A Lover
ကဗ်ာဆရာ Amy Lowell (Feb 9, 1874 – May 12, 1925)
ျမန္မာျပန္ TS

Amy Lowell

Comments