သစ္ခက္သံလြင္၊ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပည္ TS ၏ အရိုင္းပန္းေတြအရိုင္းပန္းေတြ
picclick.ca


လက္ရိုက္တုတ္ေတြ စည္းရိုးတိုင္ကို ထုရိုက္
ရိုင္ဖယ္ေတြ သံၿပိဳင္ပစ္ၾက
အစုအၿပံဳလိုက္လူသတ္ကြင္းေတြကို ဖုန္းကြယ္ပစ္ဖို႔
ႏြားေတြ ျမက္စားေနလိမ့္
သိုးခြာသံေတြ တေျဖာင္းေျဖာင္းဆူေနလိမ့္
ကေလးအရိုးေတြ
အရိုင္းပန္းေတြ ေပါက္လိမ့္မယ္မဟုတ္ၾက
အဲဒီအရိုးအမႈန္႔ေတြရွိေနတဲ့
ေနရာ။ 
  
မူရင္းကဗ်ာ Wild Flowers / Ali Cobby Eckermann (1963 - --)
 ျမန္မာျပန္ TS
Ali Cobby Eckermann 


Comments