သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ ေလ၊ ေရ၊ ေက်ာက္

ေလ၊ ေရ၊ ေက်ာက္ 
www.pinterest.com
ေရက ေက်ာက္ကို စားတယ္၊
ေလက ေရကို ပက္တယ္၊
ေက်ာက္က ေလကို တားတယ္။
ေရ၊ ေလ၊ ေက်ာက္။

ေလက ေက်ာက္ကို ထြင္းတယ္၊
ေက်ာက္ဟာ ေရခြက္ျဖစ္၊
ေရလြင့္စင္တာ ေက်ာက္လက္ခ်က္၊
ေက်ာက္၊ ေလ၊ ေရ။

ေလက ေလေပြလွည့္ရင္း သီခ်င္းဆို၊
ေရက စီးဆင္းေနရင္း တၿငီးျငဴျငဴ၊
မလႈပ္မယွက္ေက်ာက္က မလႈပ္မယွက္ေနၿမဲ။
ေလ၊ ေရ၊ ေက်ာက္။

တခုခ်င္းစီက တျခားဟာျဖစ္လိုက္ တျခားဟာမျဖစ္လိုက္၊
ျဖတ္သြားလိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္နဲ႔
သူတို႔ပညတ္ထားတဲ့အတိုင္း၊
ေရ၊ ေက်ာက္၊ ေလ။

မူရင္းကဗ်ာ Wind, Water, Stone

မူရင္းကဗ်ာဆရာ  Octavio Paz (Mar 31, 1914 – Apr 19, 1998)
Octavio Paz
အဂၤလိပ္မူ Eliot Weinberger

ျမန္မာျပန္ TS

Comments