သစ္ခက္သံလြင္ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္၏ ပုတ္သင္ညိဳပုတ္သင္ညိဳ
ပန္းခ်ီကိုေမာက္ႀကီး
ပုတ္သင္ညိဳ ပုတ္သင္ညိဳ

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ ပုတ္သင္ညိဳ…

ေခါင္းကိုသူေလ ေမာ့ၿပီးေတာ့

ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့ ေျပာသေပါ့။

သူ႔အေရာင္က အစိမ္းေရာင္

ေခါင္းကိုသူေလ အျမဲေထာင္

ဟုိၾကည့္သည္ၾကည့္ ၾကည့္ၿပီးေတာ့

ေခါင္းကိုအခါခါ ညိတ္သေပါ့။

ရိုးခက္

Comments