သစ္ခက္သံလြင္ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္၏ ၾကက္ဖႀကီးကဗ်ာၾကက္ဖႀကီး
ပန္းခ်ီ ကိုေမာက္ႀကီး
လင္းၾကက္ဖႀကီး  တြန္သံသာ  နံနက္လင္းခ်ိန္ခါ
ေအာ္အီအိလို႔ တြန္ျပန္ေတာ့ ေမေမဆြမ္းခ်က္ေပါ့
ကုသိုလ္ရဖို႔ အၿမဲတြန္ နံနက္ခင္းတိုင္ပင္
ၾကက္ဖႀကီးလို က်င့္ႀကံဖို႔  သားတို႔ သမီးတို႔ႀကိဳးစားစို႔။

                                             
ရိုးခက္
12 . 6 . 2015

Comments