သစ္ခက္သံလြင္၊ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုုးခက္၏ ကုပ္ၾကားကုတ္ၾကား

ပန္းခ်ီကိုေမာက္ႀကီး


ကုတ္ၾကား  ကုတ္ၾကား  ဖိုးကုတ္ၾက
ေခြးကေလးက          ဖိုးကုတ္ၾကား
ကုတ္ၾကားေလးက     ၿခံလံုေအာင္
ေန႔ညမျပတ္             သူထမ္းေဆာင္
ရန္သူလာ                ကာကြယ္ေပး
သူရဲ႕ဂုဏ္ကို             ေဖာ္ျပေသး
သားတို႔သမီးတို႔        ကုတ္ၾကားေလး  ။   ။
                                                            

ရိုးခက္
10.6.2015

Comments