သစ္ခက္သံလြင္ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္၏ ခ်ဳိးကေလးခ်ဳဳိ းကေလး
ပန္းခ်ီကိုေမာက္ႀကီး
 ခ်ိဳးကေလး  ခ်ိဳးကေလး
ကုကူ ကုကူ အသံေပး
ခ်ဳိးကေလးေမာင္ႏွံဟာ  ေညာင္ပင္ကိုင္းထက္မွာ
သာသာယာယာတြံသံက်ဴ း  ခ်ိဳးကေလးတကူးကူး
တကူးကူး  တကူးကူး  ။    ။
                                         
ရိုးခက္
16 . 6 . 2015

Comments