သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ေဝယု၊ ႏြန္လတ္၊ ေတဇလင္း- နည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔၏ကဗ်ာမ်ား

ကမ္း

www.saleoilpaintings.com

ကမ္း ဘယ္မျမင္
မိမိကိုယ္မိမိ လမ္းဘယ္မျမင္
ထိုျဖစ္အင္တို႔ေၾကာင့္ ။

ဆဲမနာဆိုမနာမ်ား
ေနာက္တြဲမ်ား
ေနာက္
သေဘၤာဝမ္းဗိုက္မ်ား ။

ပင္လယ္ဟာၾကန္႔ၾကာခဲ့
အသက္မဲ့စြာ
အရွက္မဲ႔စြာ ။

ဘာသာျပန္၍ မရေသာ
သဲေသာင္ေပၚ ေျခရာမ်ား ။

တခုခ်င္းေရတြက္ရင္းသာ
မိုးသားေတြ
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းနိမ္႔ဆင္းလာမွာ ။   ။

ေဝယု

...

ပင္လယ္ကို အေၾကာင္းျပ၍

www.abs-art.com

မုန္တိုင္းဟာ မည္းနက္လာ
ျမင္းေပါင္းမ်ားစြာေျပးသလို
လႈိင္းလံုးေတြ
လိုင္း(line) လံုးေတြ
လိုင္း(lie) လံုးေတြ

လိုက္မလုပ္နဲ႔ မနက္ျဖန္ဟာ သူ႔အတြက္
ေန႔လယ္ရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္
လ ထြက္လာတယ္

မွန္တာေျပာရရင္ မုသားပါပဲ
အဲဒီမုသားမွာ ငါတို႔ေတြ သစၥာဆိုလို႔
ဤမွန္ကန္ေသာ မုသားေၾကာင့္
ဘုရားအဆူဆူမွာ က်ိန္ဆိုလို႔

ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း
ပင္လယ္ကို အေၾကာင္းျပ၍
ပင္လယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍
မုန္တိုင္းဟာ သူျပဳသမွ်
ႏုရ ရွာတာပါပဲ။  ။


ႏြန္လတ္


နာမည္မ်ား
www.bandagedear.com
 ရွင္သူခ်င္းအတူတူ …
ရွင္သူက ရွင္ ေသသူက ေသ
ေသသူခ်င္းအတူတူ …
ရွင္သူက ရွင္က်န္ရစ္
ေသသူက …
ေသလည္းေသ ေပ်ာက္လည္းေပ်ာက္
ျပန္ေခါက္သိမ္းသြားၾက ။ ။
  
ေတဇလင္း- နည္းပညာတကၠသိုလ္

Comments