သစ္ခက္သံလြင္၊ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္၏ ေငြဗ်ဳိင္းျဖဴ
ေငြဗ်ဳိင္းျဖဴ 
 
ပန္းခ်ီသရုပ္ေဖာ္ ကိုေမာက္ႀကီး

ေျခတန္က ရွည္ရွည္
အသားရည္ ျဖဴျဖဴေဖြး
ဘာေကာင္တဲ့ေလး

လယ္ျပင္မွာ ကၽြဲေပၚနားတယ္
ေငြဗ်ဳိင္းတဲ့ေလး ....။

ရိုးခက္


(မူႀကိဳႏွင့္ KG တန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္)

Comments