(သစ္ခက္သံလြင္၊ မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၇ အထိမ္းအမွတ္ကဗ်ာ၊ နီဇူလိုင္ရဲ႕ ဆူး


ဆူး

Ni July

7 ဇူလိုင္ဆိုတာ
    အေဖတို႔ ရင္ထဲကဆူး။

    ၇၄ ရဲ႕သမိုင္း
    ဦးသန္႔ မႈိင္းရာျပည့္
    ဦးေလးတို႔ ရင္ထဲကဆူး။

    ၈၈- ၉၆
    ၂၀၀၇-၂၀၀၈
    အရိုင္းေခတ္ရဲ႕
    သမိုင္းညစ္တဲ့ ဆူး။

    ငါတို႔ ရင္ထဲ
    နစ္၀င္ေနဆဲ ဆူးေတြ။

    သားတို႔ေခတ္မွာ
    ဆူးၾကားက “ဘူး” မျဖစ္ေစခ်င္
    ထြင္ကို ထြင္ရမယ္
    ဆူးပင္းထက္ေနတဲ့ အနာေဆြး
    ရဲေဆးတင္ၿပီး ထြင္ၾကစို႔။ ။


 
နီဇူလိုင္

Comments