သစ္ခက္သံလြင္၊ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္ရဲ႕ ဖားကေလးဖားကေလး
သရုပ္ေဖာ္ ကိုေမာက္ႀကီး
  ဖားကေလး         ဖားကေလး
အံု႔အင္ အံု႔အင္         အသံေပး
ဖားကေလး            မိုးေခၚခါ
  သားတို႔ သမီးတို႔      ေပ်ာ္လိုက္တာ
 ပူေလာင္အိုက္စပ္     မိုးရြာေတာ့
   ဖားကေလးရဲ႕        ေက်းဇူးေပါ့
    ေပ်ာ္တာေပါ့           ေပ်ာ္တာေပါ့
        သားတို႔သမီးတို႔      ေပ်ာ္တာေပါ့ ။  ။

                                                       
    ရိုးခက္
 19.6.2015

Comments