သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္(၁)၊ ကိုက်ဴ း၊ ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္တို႔၏ ကဗ်ာမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ပန္းေတြပြင့္ေနတယ္
www.pinterest.com
ပန္းေတြပြင့္ေတာ့ ေမႊးရနံ႔ေတြရတယ္
ပန္းေတြရဲ႕ ေမႊးပ်ံ႕မႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့၊
ထိလြယ္ ရွလြယ္တဲ့ ရုပ္နာမ္တရား
အမွားေတြ မ်ားလြန္းေတာ့
ဘယ္မွာလည္း ေမတၱာတရား
အနားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွဘူး
တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ကင္းမဲ့ပံု၊
အယူဝါဒမ်ား
ဘာသာတရားမ်ား
အေတြးအေခၚမ်ား
အစဲြအလန္းမ်ား
ကမၻာေပၚ ေလလြင့္ေနတုန္း၊
ေလဟာ တိုက္ခတ္လာေပါ့
ေလထဲက ပန္းရနံ႔မ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာျဖစ္ေစသား။ ။

ကိုက်ဴ း
၃ ၁ .၇ .၂ ၀ ၁ ၆

…..

ပင္လုံ 
www.pinterest.com
 ေသြးခ်င္းလက္မ်ား
တြဲထား
မခြဲျခား...။
ညီဖို႔
ပီဖို႔
တည္ဖို႔ ...။ ။

ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္      
၃၀.၇.၁၆

Comments