သစ္ခက္သံလြင္၊ World Environment Day 2016 ေမာင္ရဲေႏြ(ပလိပ္)

သစ္ပင္စိုက္ျခင္း
 အရိပ္ရဖို႔
ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔
ပ်ဳိးၾက
စုိက္ၾက
အပ္ခ်ေလာင္း
နားၾက ငွက္တစ္ေသာင္း
ေကာင္းေစ
ေႏွာင္းေျမအတြက္....။          

ေမာင္ရဲေႏြ(ပလိပ္)
    ၁. ၆ .၂၀၁၆
 

Comments